Darčekový poukaz

Darčekový poukaz

SKU: DP01
50,00 €Cena

Darčekový poukaz v hodnote 50 € alebo 100 €.

 • Obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop obchodnej spoločnosti fyzioPro s.r.o.

     
  I. Základné ustanovenia
  Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť fyzioPro s.r.o.,
  IČO: 50 753 282, sídlo: Levočská 5, 040 012 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
  vložka č.: 40992/V ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom
  (ďalej len „kupujúci“).
   
  Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
  obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
   
  Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č
  40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
   
  Podnikateľom sa rozumie:

  ·         osoba zapísaná v obchodnom registri,
  ·         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  ·         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
  predpisov,
  ·         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného
  predpisu.

  Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej
  podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre
  neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
  Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi
  predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení
  neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou,
  má prednosť text zmluvy.
  Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí „Reklamačný
  poriadok“ a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia
  a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako
  prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
  Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné
  údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane e-mailom alebo poštou alebo
  osobne. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci
  uvedie pri objednávke.
  II. Kúpna zmluva
  1. Uzavretie kúpnej zmluvy
  Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na
  stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto
  prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto
  potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného
  poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán
  alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.
  Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a
  samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s
  týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v
  slovenskom jazyku.

  Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa
  príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
  Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok,
  kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a
  prípadne opraviť. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie
  objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Ak sú kupujúcim-
  spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej
  lehoty pre odstúpenie.
   
  2. Dodanie predmetu kúpy
  Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je
  predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah
  prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
  Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
  Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.
  Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho
  práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.
  Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to
  oznámi.
  Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre
  kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu –
  spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
  Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.
  Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom
  potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
  S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať
  tovar kupujúcemu až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného
  tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.
  Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho
  používanie v slovenčine.
  Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného u predávajúceho dodržiavať povinnosti
  stanovené týmito VOP (pre účely VOP sa rozumie vrátane SW, PC hier, hier pre konzoly a pod.) a právnymi predpismi
  upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ kupujúci poruší
  takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež
  trestnoprávne následky.
  Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných
  podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho
  hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani
  ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami,
  inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť
  zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.
  Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu ako dar.
   
  Osobitné pravidlá pri predobjednávke
  V prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru/služby iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže
  líšiť. O zmene ceny bude predávajúci Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru/služby bude stanovená až po naskladnení
  tovaru/služby predávajúcim. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude predávajúcim
  vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť.
  Predávajúci si pri tovare/službe, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade
  podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z
  ktorých vychádzal predávajúci v okamihu predobjednávania tovaru Kupujúcim do takej miery, že na predávajúcemu nebude

  možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávka viazaná, má predávajúci právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o
  tom informovať Kupujúceho.

  III. Bezpečnosť a ochrana informácií
  Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú podmienky ochrany
  osobných údajov zverejnené na stránke www.fyziopro.com

  IV. Prevádzková doba
  Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:
  Otváracia doba: Po - Pia: 8:00 - 18:00
  V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie
  prevádzkovej doby. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť otváraciu dobu. O prevádzkovej dobe v dňoch
  pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na ich požiadanie.
  V. Ceny
  Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp.
  všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za
  dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
  Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby
  interného informačného systému predávajúceho, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo
  Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto
  skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:
  - cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
  - u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
  - zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej
  kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

  Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru/služby alebo po dobu časovo určenú.
  VI. Objednávanie
  Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky
  oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v
  objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním
  objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
  Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  • osobne v prevádzkach predávajúceho.
   
  Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a
  to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného
  systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
  Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov,
  zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci
  informovaný.
  VII. Odstúpenie od zmluvy
  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
  V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy

  uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu
  do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby
  bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar
  objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k
  nahliadnutiu na web stránke predávajúceho.
  Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
  fyzioPro s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice alebo fyzioPro s.r.o., Levočská 5, 040 12 Košice
  Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou
  dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V
  prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na
  e-mailovú adresu predávajúceho, oznámiť osobne v ktorejkoľvek predajni predávajúceho.
  V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku
  odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
  predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické
  výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v
  neporušenom originálnom balení.
  Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení
  od kúpnej zmluvy.
  Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
   

  a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ
  vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
  zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý
  predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
  alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
  alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
  tovarom,
  g) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
  počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  h) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
  nedodávaných v ochrannom obale,
  i) poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci
  zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  j) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s
  výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
  tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  k) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z
  ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý
  je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

  Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť
  na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je
  podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v
  hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

  Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi
  od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
  prostredníctvom pošty.
  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a
  Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia
  zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky
  vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako
  bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo
  na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy
  sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.
  Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z
  chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia
  tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.
  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených
  finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od
  zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu alebo neposkytnutia súčinnosti Kupujúceho je suma v rovnakej lehote automaticky
  pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho
  dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.
   
  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
  Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. Ak bude
  umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní, potom berie Kupujúci na vedomie,
  že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.
  V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti
  na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V
  prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť.
  Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
  Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní  a vrátenie tovaru
  nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho